Лого на адвокат Николай Пангев адвокат в Република България

Акциите на приносител се отменят от ТЗ

акциите на приносител

АКЦИИТЕ НА ПРИНОСИТЕЛ СЕ ОТМЕНЯТ ОТ ТЗ.

Акциите на приносител се отменят от Търговския закон (ТЗ) като правен институт регламентиран от дружественото право-основен дял на търговското право.

Легалното определение на акцията в чл. 175, ал. 1 от ТЗ я дефинира позитивно като ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

В доктрината е прието, че понятието акция има три основни значения:1

  1. материализира част от акционерния капитал;
  2. материализира членството в акционерното дружество, т.е. правата и задълженията на акционерите;
  3. акцията представлява ценна книга.

Акциите се квалифицират в различни групи-налични и безналични; поименни и на приносител; обикновени и привилегировани и т.н.

Поименни са тези на които е отбелязано името на собственика им. Акциите на приносител2 са тези върху които не е отбелязано името на собственика им, а легитимирането му като такъв се установява, чрез фактическо държане на акцията.

Видът акции които ще издава конкретното дружество е част от задължителното съдържание на неговия устав.

Временните удостоверения3 също са ценни книги, които се издават срещу направените вноски за сметка на записаните акции.

Акциите на приносител след отмяната

Със Закона за изменение на ТЗ4 (ЗИ на ТЗ) се предвиди отпадане на възможността акционерните дружества и командитните дружества с акции занапред да издават акции на приносител.

Видно от мотивите5 към ЗИ на ТЗ, измененията6 имат за цел въвеждане в българското законодателство на висок стандарт за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели по отношение на търговските дружества, издали акции на приносител.

С допълнителна разпоредба от ЗИ на ТЗ е посочено, че с него се въвеждат изискванията на чл. 10, параграф 2, чл. 58, параграфи 1, 2 и 5 и чл. 59, параграф 1, буква „а“ и параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ, L 141/73 от 5 юни 2015 г.).

Осъществяване на замяната на акциите на приносител

С Преходните и заключителни разпоредби на ЗИ на ТЗ са посочени правилата, по които следва да се извърши промяната.

Предвидено е, че издадените до 23.10.2018 г. акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения се заменят с поименни акции.

За тази цел до 23.07.2019 г. дружествата, издали акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения, са длъжни:

  1. да изменят уставите си, като предвидят, че акциите им са поименни;
  2. да заменят акциите на приносител или заместващите ги временни удостоверения с поименни акции;
  3. да започват да водят книги за акционерите;
  4. да заявяват за вписване промените и представят за обявяване изменените устави в търговския регистър.

Вписването се извършва по правилата на развитото в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел административно регистърно производство. Заедно със заявлението оправомощеното лице на юридическото лице прилага заверено актуално извлечение от книгата за акционерите.

След 23.10.2018 г. срещу временни удостоверения, удостоверяващи права по записани акции на приносител, се получават само поименни акции.

Акциите на приносител, които акционер не представи за замяна

В случай че акционер не представи за замяна притежаваните от него акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения до 23.07.2019 г., дружеството ги обезсилва. В този случай чл. 189, ал. 3, изречения трето и четвърто от ТЗ се прилагат съответно.

Акционер, чиито акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения са обезсилени, има право да поиска от дружеството да му заплати равностойността на направените по тях вноски в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от 5 години от датата на обезсилването.

Хипотези на извършени сделки с акции на приносител

Съществуват хипотези, при които акционер не може да представи притежаваните от него акции на приносител или временни удостоверения за замяна, защото акциите или удостоверенията са обект на залог.

В тези случаи обективните източници предвиждат кредиторите със залог на акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения извършват в срок до 23.07.2019 г. действията по замяна на акциите на приносител, съответно по замяна на заместващите ги временни удостоверения с поименни акции. В противен случай дружеството обезсилва акциите на приносител или заместващите ги временни удостоверения и чл. 189, ал. 3, изречения трето и четвърто от ТЗ се прилагат съответно.

При замяната дружеството отбелязва върху поименната акция залога съобразно заявлението на заложния кредитор и го вписва в книгата за акционерите.

Горните две правила се прилагат съответно при запор на акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения по чл. 515, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс.

Кредиторът със залог или запор носи отговорност за вреди, причинени виновно на акционер вследствие на обезсилване на акциите му или заместващите ги временни удостоверения или на извършени неверни записи във връзка със залога или запора при замяната на акциите.

Неизпълнение на задължението за замяна на акциите на приносител от Търговските дружества

Търговските дружества, които не изпълнят задълженията си въведени с коментирания ЗИ на ТЗ и нямат висящо производство по заявление за вписване на промени, се прекратяват по реда на чл. 252, ал. 1, т. 4 от ТЗ.

Съгласно посочената норма, акционерното дружество се прекратява с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

В срок 23.09.2019 г. Агенцията по вписванията съставя списък на търговските дружества, които не са изпълнили задълженията си въведени със ЗИ на ТЗ и нямат висящо производство по заявление за вписване на промени.

Списъкът се изпраща на прокуратурата за завеждане на искове по реда на чл. 252, ал. 1, т. 4 от ТЗ.

С изменителния закон е предвидено, че списъкът се актуализира на всеки 6 месеца и се изпраща на прокуратурата.

Преходен период

Искове по чл. 74, ал. 4 от ТЗ, с които се оспорва решение на общото събрание на акционерно дружество с издадени акции на приносител, предявени до вписване на съответните промени се разглеждат по досегашния ред.

Вписването на промените се отнасят до изпълнение на задължението на дружествата издали акции на приносител да изменят уставите си, като предвидят, че акциите им са поименни; да заменят акциите на приносител или временни удостоверения с поименни акции; и да започнат да водят книги за акционерите.

Николай Пангев-адвокат

Използвана литература:

1Голева, П. Търговско право-търговци шесто преработено и допълнено издание. С.: Нова звезда, 2018, с. 283; Кацаров, К. Систематичен курс по българско търговско право четвърто фототипно издание. С.: печатница Георги Димитров, 1990, с. 195; Стефанов, Г. Търговско право част II. ВТ.: издателство Абагар, 2005, с. 77.

2Наричани анонимен капитал облечен в акция на приносител- вж. Кацаров, К. Цит. съч., с. 198.

3В по старата литература, временните удостоверения са се наричали временни разписки (Interimscheine)-Пак там, с. 200.

4Обн., ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г.

5Достъпни на адрес: https://www.parliament.bg/bills/44/702-01-48.pdf.

6Изменението влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник, с изключение на възможността уставът да предвиди свикването на общото събрание да стане само с писмени покани, което изменение влиза в сила от 1 юни 2019 г.-вж. § 16 от ПЗР на ЗИ на ТЗ.