Лого на адвокат Николай Пангев адвокат в Република България

Дружествено право

Учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества, на едноличен търговец, юридически лица с нестопанска цел и неперсонифицирани дружества;

Преобразуване, сливане, вливане, разделяне/отделяне на търговски дружества, промени в капитала, управлението и други промени в търговската регистрация на дружествата;

Свикване и провеждане на общи събрания на акционерите, респективно на съдружниците, свикване и провеждане на общи събрания на облигационерите;

Съдействие при изготвяне и вписване на необходимите документи за учредяване/прекратяване на търговско представителство-прокурист, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник;

Продажба/прехвърляне на търговско предприятие, дружествени дялове и акции, търговски договори и обезпечения, други търговски сделки, представителство по търговски спорове;

Заличаване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и еднолични търговци и изготвяне на необходимите за това документи.

Области на дейност