Лого на адвокат Николай Пангев адвокат в Република България

Дружествено право

Учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества по Търговския закон;

Регистрация на едноличен търговец;

Учредяване и регистрация на юридически лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

Преобразуване, сливане, вливане, разделяне и отделяне на търговски дружества;

Промени в капитала, управлението и други промени в търговската регистрация на дружествата;

Свикване и провеждане на общи събрания на акционерите, респ. на съдружниците;

Свикване и провеждане на общи събрания на облигационерите;

Продажба/прехвърляне на търговско предприятие;

Откриване на клон на търговско дружество;

Изготвяне на документи за учредяване/прекратяване на търговско представителство (прокурист, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник);

Заличаване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и еднолични търговци.

Области на дейност