Лого на адвокат Николай Пангев адвокат в Република България

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕДУРИ

Проучване, консултиране и изготвяне на необходимите документи за започване на административни процедури и процесуално представителство, предвидени според Българското законодателство, в това число и подаване на заявления за издаване на лицензии, регистрации и разрешения, въведени за определени дейности на територията на страната;

Представителство в процедурата по издаване на индивидуални административни актове и административни процедури пред държавните институции;

Защита срещу бездействие на администрацията;

Оспорване на индивидуални общи и нормативни административни актове пред административните съдилища и Върховния Административен Съд;

Обжалване на наказателни постановления, издадени от различни органи;

Процесуално представителство и правна защита при оспорване по административен и съдебен ред на административни актове, наказателни постановления;

Представителство и защита в изпълнителното производство по АПК;

Области на дейност