Лого на адвокат Николай Пангев адвокат в Република България

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕДУРИ

Изготвяне на необходимите документи за започване на административни процедури за издаване на разрешения и регистрации, въведени за определени дейности;

Представителство пред държавните институции в производства по издаване на индивидуални административни актове и сключване на споразумения пред/с административни органи;

Оспорване на административни актове, включително-принудителни административни мерки, изрични/мълчаливи откази, отказите за извършване на административна услуга-по административен и съдебен ред;

Защита срещу неоснователни действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица, обезщетяване на вредите причинени от тази дейност;

Защита в изпълнителното производство по АПК, обжалване актовете на органите по изпълнението, обезщетения за вреди от незаконно принудително изпълнение;

Възражения по актове за установяване на административни нарушения и обжалване на наказателни постановления, с които са наложени административни наказания.

Области на дейност