Лого на адвокат Николай Пангев адвокат в Република България

Адвокатска кантора

Николай Пангев

Кантората предоставя правно съдействие, защита и представителство за реализация на права и законни интереси на физически и юридически лица.

Офисът на адвокатската кантора изгражда юридическата си практика въз основа на общотеоретичните достижения на правната доктрина и съдебната юриспруденция.

Това дава реална възможност за откриване на ефективни и ефикасни пътища за защита, преди да се тръгне по тях.

Целта е намиране на решение осигуряващо възможно най-добър краен резултат за доверителя, чрез юридически анализ на конкретния правен казус.

Области на дейност

Правни анализи и публикации

изображение на съдът по спорове за подсъдност между административните съдилища и общите граждански съдилища

Съдът по спорове за подсъдност

СЪДЪТ ПО СПОРОВЕ ЗА ПОДСЪДНОСТ МЕЖДУ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА И ОБЩИТЕ ГРАЖДАНСКИ СЪДИЛИЩА. Съдът по спорове за подсъдност между административните съдилища и общите граждански съдилища е предвидено да заседава като смесен петчленен състав. Тези смесени състави

отговорността за разноски по ЗАНН

Отговорността за разноски по ЗАНН

ОТГОВОРНОСТТА ЗА РАЗНОСКИ ПО ЗАНН И ПРОЦЕСУАЛНИЯ РЕД ЗА ПРЕТЕНДИРАНЕТО И ПРИСЪЖДАНЕТО ИМ. Отговорността за разноски по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) като обективна невиновна отговорност получи изрична законова уредба. Доктрината приема, че

принудителните административни мерки

Принудителните административни мерки

ПРИНУДИТЕЛНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ КАТО ВИД АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНУДА. Принудителните административни мерки като понятие имат законова дефиниция установена в член 22 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Принудителните административни мерки се вземат за предотвратяване или