Лого на адвокат Николай Пангев адвокат в Република България

Адвокат Николай Пангев

изображение на съдът по спорове за подсъдност между административните съдилища и общите граждански съдилища

Съдът по спорове за подсъдност

СЪДЪТ ПО СПОРОВЕ ЗА ПОДСЪДНОСТ МЕЖДУ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА И ОБЩИТЕ ГРАЖДАНСКИ СЪДИЛИЩА. Съдът по спорове за подсъдност между административните съдилища и общите граждански съдилища е предвидено да заседава като смесен петчленен състав. Тези смесени състави

отговорността за разноски по ЗАНН

Отговорността за разноски по ЗАНН

ОТГОВОРНОСТТА ЗА РАЗНОСКИ ПО ЗАНН И ПРОЦЕСУАЛНИЯ РЕД ЗА ПРЕТЕНДИРАНЕТО И ПРИСЪЖДАНЕТО ИМ. Отговорността за разноски по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) като обективна невиновна отговорност получи изрична законова уредба. Доктрината приема, че

принудителните административни мерки

Принудителните административни мерки

ПРИНУДИТЕЛНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ КАТО ВИД АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНУДА. Принудителните административни мерки като понятие имат законова дефиниция установена в член 22 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Принудителните административни мерки се вземат за предотвратяване или

защита на търговската тайна

Защита на търговската тайна

ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКАТА ТАЙНА И ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ. Защита на търговската тайна транспонира европейските норми в българското законодателство с приемането на Закона за защита на търговската тайна (ЗЗТТ).[1] Съгласно § 1 от ДР на ЗЗТТ, законът

принципът за непосредствено действие

Принципът за непосредствено действие

ПРИНЦИПЪТ ЗА НЕПОСРЕДСТВЕНО ДЕЙСТВИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА. Принципът за непосредствено действие на Конституцията е записан в текста чл. 5, ал. 2, съгласно който-разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие. В доктрината Конституцията е определяна като „квалифициран закон“,

дружеството със съучастие

Дружеството със съучастие

ДРУЖЕСТВОТО СЪС СЪУЧАСТИЕ Дружеството със съучастие няма изрична правна регламентация в действащото българско законодателство, но е познато и има приложение в практиката. Като договор от категорията на ненаименованите то може да се създаде и съществува,

солидарната отговорност по ДОПК

Солидарната отговорност по ДОПК

СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ПО ДОПК. Солидарната отговорност по ДОПК установена в областта на данъчното право е част от въпроса за усложненията в субектната структура на данъчните правоотношения. Иначе казано, това са случаите, в които е налице

несъответствието с целта на закона

Несъответствието с целта на закона

НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО С ЦЕЛТА НА ЗАКОНА КАТО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТМЯНА НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ. Несъответствието с целта на закона е порок на административните актове и основание за оспорването им предвидено в чл. 146, т. 5 от Административнопроцесуалния

акциите на приносител

Акциите на приносител се отменят от ТЗ

АКЦИИТЕ НА ПРИНОСИТЕЛ СЕ ОТМЕНЯТ ОТ ТЗ. Акциите на приносител се отменят от Търговския закон (ТЗ) като правен институт регламентиран от дружественото право-основен дял на търговското право. Легалното определение на акцията в чл. 175, ал.

спорове-по-служебни-правоотношения

Спорове по служебни правоотношения

СПОРОВЕ ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ. Спорове по служебни правоотношения очертават кръга от въпроси, по които страните имат различия във вижданията относно правното им уреждане. Конституцията от 1991 г. възстанови държавните служители като обособена правна общност и