Лого на адвокат Николай Пангев адвокат в Република България

ПРАВНИ АНАЛИЗИ И ПУБЛИКАЦИИ

изображение на съдът по спорове за подсъдност между административните съдилища и общите граждански съдилища

Съдът по спорове за подсъдност

СЪДЪТ ПО СПОРОВЕ ЗА ПОДСЪДНОСТ МЕЖДУ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА И ОБЩИТЕ ГРАЖДАНСКИ СЪДИЛИЩА. Съдът по спорове за подсъдност между административните съдилища и общите граждански съдилища е предвидено да заседава като смесен петчленен състав. Тези смесени състави

отговорността за разноски по ЗАНН

Отговорността за разноски по ЗАНН

ОТГОВОРНОСТТА ЗА РАЗНОСКИ ПО ЗАНН И ПРОЦЕСУАЛНИЯ РЕД ЗА ПРЕТЕНДИРАНЕТО И ПРИСЪЖДАНЕТО ИМ. Отговорността за разноски по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) като обективна невиновна отговорност получи изрична законова уредба. Доктрината приема, че

задържане на трудовата книжка

Задържане на трудовата книжка

ЗАДЪРЖАНЕ НА ТРУДОВАТА КНИЖКА ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ СПОРЕД РАЗЯСНЕНИЯТА ДАДЕНИ С ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ №1 ОТ 02.12.2019 Г. НА ОСГК НА ВКС. Задържане на трудовата книжка, след прекратяване на трудовото правоотношение, е една от формите на нарушение

принудителните административни мерки

Принудителните административни мерки

ПРИНУДИТЕЛНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ КАТО ВИД АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНУДА. Принудителните административни мерки като понятие имат законова дефиниция установена в член 22 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Принудителните административни мерки се вземат за предотвратяване или

защита на търговската тайна

Защита на търговската тайна

ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКАТА ТАЙНА И ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ. Защита на търговската тайна транспонира европейските норми в българското законодателство с приемането на Закона за защита на търговската тайна (ЗЗТТ).[1] Съгласно § 1 от ДР на ЗЗТТ, законът

принципът за непосредствено действие

Принципът за непосредствено действие

ПРИНЦИПЪТ ЗА НЕПОСРЕДСТВЕНО ДЕЙСТВИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА. Принципът за непосредствено действие на Конституцията е записан в текста чл. 5, ал. 2, съгласно който-разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие. В доктрината Конституцията е определяна като „квалифициран закон“,

дружеството със съучастие

ДРУЖЕСТВОТО СЪС СЪУЧАСТИЕ

ДРУЖЕСТВОТО СЪС СЪУЧАСТИЕ. Дружеството със съучастие няма изрична правна регламентация в действащото българско законодателство, но е познато и има приложение в практиката. Като договор от категорията на ненаименованите то може да се създаде и съществува,

солидарната отговорност по ДОПК

Солидарната отговорност по ДОПК

СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ПО ДОПК. Солидарната отговорност по ДОПК установена в областта на данъчното право е част от въпроса за усложненията в субектната структура на данъчните правоотношения. Иначе казано, това са случаите, в които е налице

несъответствието с целта на закона

Несъответствието с целта на закона

НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО С ЦЕЛТА НА ЗАКОНА КАТО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТМЯНА НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ. Несъответствието с целта на закона е порок на административните актове и основание за оспорването им предвидено в чл. 146, т. 5 от Административнопроцесуалния