Лого на адвокат Николай Пангев адвокат в Република България

Адвокатска кантора

Николай Пангев

Кантората предоставя правно съдействие, защита и представителство за реализация на права и законни интереси на физически и юридически лица.

Офисът на адвокатската кантора изгражда юридическата си практика въз основа на общотеоретичните достижения на правната доктрина и съдебната юриспруденция.

Това дава реална възможност за откриване на ефективни и ефикасни пътища за защита, преди да се тръгне по тях.

Целта е намиране на решение осигуряващо възможно най-добър краен резултат за доверителя, чрез юридически анализ на конкретния правен казус.

Области на дейност

Правни анализи и публикации

защита на търговската тайна

Защита на търговската тайна

ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКАТА ТАЙНА И ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ. Защита на търговската тайна транспонира европейските норми в българското законодателство с приемането на Закона за защита на търговската тайна (ЗЗТТ).[1] Съгласно § 1 от ДР на ЗЗТТ, законът

принципът за непосредствено действие

Принципът за непосредствено действие

ПРИНЦИПЪТ ЗА НЕПОСРЕДСТВЕНО ДЕЙСТВИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА. Принципът за непосредствено действие на Конституцията е записан в текста чл. 5, ал. 2, съгласно който-разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие. В доктрината Конституцията е определяна като „квалифициран закон“,

дружеството със съучастие

Дружеството със съучастие

ДРУЖЕСТВОТО СЪС СЪУЧАСТИЕ Дружеството със съучастие няма изрична правна регламентация в действащото българско законодателство, но е познато и има приложение в практиката. Като договор от категорията на ненаименованите то може да се създаде и съществува,