Лого на адвокат Николай Пангев адвокат в Република България

Законодателна промяна

отговорността за разноски по ЗАНН

Отговорността за разноски по ЗАНН

ОТГОВОРНОСТТА ЗА РАЗНОСКИ ПО ЗАНН И ПРОЦЕСУАЛНИЯ РЕД ЗА ПРЕТЕНДИРАНЕТО И ПРИСЪЖДАНЕТО ИМ. Отговорността за разноски по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) като обективна невиновна отговорност получи изрична законова уредба. Доктрината приема, че

защита на търговската тайна

Защита на търговската тайна

ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКАТА ТАЙНА И ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ. Защита на търговската тайна транспонира европейските норми в българското законодателство с приемането на Закона за защита на търговската тайна (ЗЗТТ).[1] Съгласно § 1 от ДР на ЗЗТТ, законът