Лого на адвокат Николай Пангев адвокат в Република България

Трудово и осигурително право

СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Консултации на работници/служители във връзка с трудови/служебни спорове;

Консултации на работодатели във връзка с реализирането на дисциплинарната и имуществената отговорност на работници/служители, полагане на извънреден труд, установяване на удължено/намалено работно време и други;

Съдействие при воденето на преговори между работодатели и работници/служители и техните представители за извънсъдебно решаване на трудовите спорове;

Консултации по осигурителноправни въпроси относно социалното и здравно осигуряване (осигурители и осигурени лица-права и задължения; възникване, времетраене, прекъсване и прекратяване на осигуряването; осигурени социални рискове; обезщетения, помощи и пенсии; погасяване на осигурителни задължения);

Представителство пред компетентните административни органи във връзка с издадени задължителни предписания, административни актове и наказателни постановления по спазване на трудовото и осигурително законодателство;

Процесуално представителство пред съд по трудовоправни и осигурителноправни спорове във връзка с незаконни уволнения, заплащане на дължими обезщетения, неизплатени възнаграждения и други.

Области на дейност