Лого на адвокат Николай Пангев адвокат в Република България

Трудово и осигурително право

СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Съдействие при воденето на преговори между работодатели и работници/служители/и техните представители за извънсъдебно решаване на спорове по трудовите правоотношения;

Правни консултации на работници/служители относно трудови/служебни спорове и на работодатели за реализирането на дисциплинарната и имуществената отговорност на работници/служители;

Консултации по осигурителноправни въпроси на осигурители/осигурени лица относно осигурените социални рискове по общественото осигуряване касаещи обезщетения, помощи и пенсии;

Оспорване пред горестоящи контролиращи административни органи на издадени задължителни предписания и разпореждания по прилагане на трудовото и осигурително законодателство;

Процесуално представителство пред съд по трудовоправни и осигурителноправни спорове във връзка с уволнения, заплащане на дължими обезщетения, неизплатени възнаграждения;

Обжалване на наказателни постановления за наложени административни наказания по повод осъществен контрол по спазване на осигурителното и трудово законодателство.

Области на дейност