Лого на адвокат Николай Пангев адвокат в Република България

За мен

АДВОКАТ НИКОЛАЙ ПАНГЕВ

Адвокат Николай Пангев е завършил Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. От 2007 г. е практикуващ юрист, а от 2015 г. е член на Адвокатска колегия-гр. Пловдив.

Притежава предишен опит като юрисконсулт в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, Агенцията за социално подпомагане и счетоводна кантора, а също и като правен експерт към Главна дирекция „Разглеждане на жалби и решаване на спорове” на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Преминал е допълнителни обучения и квалификации в следните области:

  • служебни правоотношения в Института по публична администрация;
  • трудови/служебни правоотношения, здравословни и безопасни условия на труд, в международния обучителен център към Международната организация на труда;
  • административни обжалвания и процедури в Института по публична администрация;
  • административно-наказателна дейност в Международния обучителен център към международната организация на труда;
  • придобита правоспособност по Закона за частните съдебни изпълнители.
Снимка на адвокат Николай Пангев създател на адвокатска кантора в Пловдив, България

Области на дейност