Лого на адвокат Николай Пангев адвокат в Република България

Финансово и данъчно право

Представителство пред органите на приходната администрация, изготвяне на възражение срещу ревизионни доклади, оспорване на ревизионни актове по административен ред;

Процесуално представителство и правна защита при оспорване по съдебен ред на данъчни ревизионни актове, издадени от органите по приходите;

Защита на задължени лица в изпълнителни производства за събиране на публични вземания за данъци, осигуровки, глоби и имуществени санкции;

Правни консултации при кандидатстване за финансиране и започване на преговори по сключване и преструктуриране на кредити, включително и просрочени;

Процесуално представителство и защита правата на физически и юридически лица в развити срещу тях изпълнителни производства при просрочени кредити;

Представителство и защита при реализиране на имуществена отчетническа отговорност по актове за начет, по съдебни производства в тази връзка.

Области на дейност