Лого на адвокат Николай Пангев адвокат в Република България

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

АДВОКАТСКА КАНТОРА НИКОЛАЙ ПАНГЕВ

Областите на практика са с насоченост към:

Административни оспорвания и административни производства;

Административнонаказателни обжалвания и процес;

Производства пред Комисиите за защита на конкуренцията, за защита от дискриминация, за защита на потребителите;

Търговски дружества и търговски сделки, търговски спорове;

Регистърни производства;

Граждански дела по трудови спорове, обезщетения, договорни отношения изпълнителни производства, брачни охранителни и искови производства.

Области на дейност