Лого на адвокат Николай Пангев адвокат в Република България

Задължението за пререгистриране на юридически лица

пререгистриране

ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПРЕРЕГИСТРИРАНЕ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2018 Г. НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

Изискването за пререгистриране на заварените юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), клонове и клонове на чуждестранни ЮЛНЦ, бе въведено с промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) от 2016 г. Самото пререгистриране ще се извърши в рамките на специална процедура, която има за цел да прехвърли данните за вписванията от регистрите на окръжните съдилища в Агенцията по вписванията.

Юридическото лице на организацията с нестопанска цел възниква с вписването му в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието-чл. 6, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Конститутивният ефект на вписването в Агенцията по вписванията заедно с приетия устав или учредителен акт оформя смесения фактически състав на учредяването на юридическото лице с нестопанска цел.[1] Следователно, сложният фактически състав, чиято крайна цел е възникване на юридическото лице обхваща-материалноправни действия на учредителите и действия по вписване.

Следва да посоча, че в действащото законодателство се срещат и някои изключения от горепосочения принцип за възникване на юридическите лица. Така според чл. 16, ал. 2 от Закона за висшето образование (ЗВО), висшето училище възниква като юридическо лице след обнародването в Държавен вестник на решението на Народното събрание за неговото създаване. Следователно тук възникването се свързва с факта на обнародването на решението за образуването на висшето училище. На следващо място юридическите лица с нестопанска цел, които се образуват със специален закон по реда на разпоредителната система, възникват с влизането в сила на съответния устройствен закон, за разлика от сдруженията и фондациите, които възникват от момента на вписването им в регистъра на ЮЛНЦ, който води Агенцията по вписванията.[2]

Сравнителен поглед между старата и нова уредба за възникване на ЮЛНЦ

По старата уредба сдружението или фондацията възниква като ЮЛ с изпълнение на материалноправните предпоставки и вписването в съда. Възникналото ЮЛ получаваше статут „организация за обществено полезна дейност”, чрез допълнително вписване в Централния регистър при министерство на правосъдието. С измененията в ЗЮЛНЦ, законодателят изостави постановката за второ вписване за осъществяване на дейност в обществена полза, чрез допълнителна регистрация в Централния регистър при министерство на правосъдието.

С влизането в сила на ЗИД на ЗЮЛНЦ от 01.01.2018 г. самоопределянето на сдружението или фондацията като организации за осъществяване на обществено полезна дейност се получава едновременно с възникването им като ЮЛ. До изтичането на срока за пререгистриране, Министерството на правосъдието поддържа публична база данни на юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, които не са подали заявление за пререгистриране-§ 26, ал. 4 от ПЗР на ЗИД на ЗЮЛНЦ. При пререгистрацията, ЮЛ придобили качеството „организация за обществено полезна дейност” запазват статута си съгласно § 26, ал. 3 от ПЗР на ЗЮЛНЦ. Определянето на ЮЛНЦ за обществено полезна дейност има за задача да подчини дейността му на определен правен режим. Не става въпрос за някакъв нов, различен от сдруженията и фондациите вид юридическо лице с нестопанска дейност.[3]

С промените, приети със ЗИД на ЗЮЛНЦ[4], се прави крачка към уеднаквяване режима на регистрация на юридическите лица-търговци и нетърговци.

Срок за пререгистриране

Съгласно § 25, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗЮЛНЦ, юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра на ЮЛНЦ при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистриране по този закон в срок до 31 декември 2020 г. По този начин, възникването на ЮЛНЦ вече се свързва с вписване в Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.

Забележка: Със Закон за изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел[5] посочената разпоредба е изменена. Новият текст на § 25, ал. 1 от ПЗР на ЗИ на ЗЮЛНЦ въвежда удължаване на срока за пререгистриране до 31 декември 2022 г.

Видно от мотивите[6] на вносителя, с изменителния закон се цели предотвратяване и ликвидиране на последиците от забавата в пререгистрацията на юридическите лица с нестопанска цел, която е резултат от извънредното положение, а впоследствие и от извънредната епидемична обстановка.

Отбеляза се, че очакваните резултати от прилагането на закона са свързани с осигуряване на сигурност в търговския и гражданския оборот на страната и възможност за оптимален достъп на всички юридически лица с нестопанска цел до регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията, с цел изпълнение на изискванията за пререгистрацията им съгласно ЗИД на ЗЮЛНЦ.

С коментираното изменение законодателят пропусна да уреди последиците, които ще се прилагат към тези лица, които не изпълнят задължението си за пререгистрация в посочения срок. Налага се изводът, че това ще бъде предмет на бъдещи законодателни промени, с оглед спецификата на процедурата по ликвидация на ЮЛНЦ.

Цел и същност на производството при пререгистриране

Пререгистрирането има за цел да прехвърли данните от регистрите на вписаните в съда сдружения и фондации от окръжните съдилища, респ. Софийски градски съд, в Агенцията по вписванията, където се създава нов регистър за ЮЛНЦ. Това наложи промяна и в наименованието на Законa за търговския регистър, който вече се казва Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ)-§ 27 от ПЗР на ЗИД на ЗЮЛНЦ. Прехвърлянето на регистъра на ЮЛНЦ от фирмените отделения на съдилищата в Агенцията по вписванията променя характера на вписването от охранително съдебно производство, в административно производство.

Изключения за пререгистриране

Съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ, регистрацията на политическите партии и вероизповеданията, както и синдикалните и работодателските организации е изрично изключена от преместването в Агенцията по вписванията. За тях остава релевантно съдебното регистърно производство по правилата на ГПК, като компетентен е Софийски градски съд.

Съгласно чл. 1 от Наредба № 14 от 24.07.1991 г. за водене и съхраняване на регистрите за вписванията[7], регистърът за ЮЛНЦ и другите юридически лица, които не са търговци, се води от окръжния съд по седалището на юридическото лице.

В чл. 2 във връзка с чл. 1 от посочената Наредба е регламентирано, че окръжните съдилища водят отделни регистри за:

 1. жилищностроителните кооперации;
 2. юридическите лица с нестопанска цел (сдружения и фондации);
 3. фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
 4. фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Това налага извода, че има и други ЮЛ нетърговци, за които задължението за пререгистриране в Агенцията по вписване не се отнася и техните партиди остават в съдебните регистри:

 1. фондът за допълнителното задължително пенсионно осигуряване-чл. 148, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО);
 2. фондът за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фондът за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми-чл. 221, ал. 1 от КСО;
 3. фондът за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация-чл. 272, ал. 1 от КСО.

Горепосочените фондове се вписват в съответния регистър на окръжния съд по седалището си от което следва, че тези фондове, като ЮЛ с устройство на учреждение не подлежат на административно регистърно производство в Агенцията по вписванията.

Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за жилищностроителните кооперации (ЗЖСК)-жилищностроителната кооперация се счита учредена, след като бъде регистрирана в окръжния съд по седалището й. Следователно тяхното вписване в съдебните регистри на окръжните съдилища произтича от ЗЖСК и за тяхното вписване се води отделен регистър в съответния окръжен съд.

Изключени от пререгистриране по други закони

На следващо място, чл. 62, ал. 1 от Закона за адвокатурата (ЗА) нормира, че към окръжните съдилища се води регистър на адвокатските дружества, а ал. 2 на чл. 62 от ЗА постановява, че адвокатското дружество се вписва в регистъра по ал. 1 при окръжния съд по седалището на дружеството. Този извод се налага и за сдруженията за напояване по Закона за сдруженията за напояване (ЗСЗН), за които също се водят отделни регистри в окръжните съдилища, тъй като чл. 15, ал. 1 от ЗСЗН регламентира, че сдружението се смята за възникнало от деня на вписването му в предназначения за това регистър при окръжния съд по седалището на сдружението.

За всички останали ЮЛ, които не са обявени за търговци и които са създадени на базата на правилата на ЗЮЛНЦ като сдружения или фондации и макар да носят друго наименование и да имат някои специфични особености съобразно своя материален закон, преминаването на регистрите от съда в Агенцията по вписванията, е задължително.

Такива са:

 1. спортни клубове и федерации според Закона за физическото възпитание и спорта;
 2. частни центрове за професионално обучение и частни центрове за информация и професионално ориентиране по Закона за професионалното образование и ориентиране;
 3. частни културни организации по Закона за закрила и развитие на културата;
 4. ловни сдружения по Закона за лова и опазване на дивеча.

Следва да посоча, че у нас множество закони се занимават с ЮЛНЦ и направеното изброяване не претендира за изчерпателност.

Към регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията следва да се преместят и народните читалища по Закона за народните читалища, за които по стария режим на ЗЮЛНЦ, съдът не водеше отделен регистър, а ги вписваше в регистъра за ЮЛНЦ.

Производство по пререгистриране

Както се посочи по-горе, вписаните ЮЛ в регистъра за ЮЛНЦ на окръжните съдилища са длъжни да се пререгистрират в новия едноименен регистър на Агенцията по вписванията-§ 25, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗЮЛНЦ. Законовият срок е определен до 31.12.2022 г., като вписването се извършва по правилата на ЗТРРЮЛНЦ. Към заявлението оправомощеното лице на ЮЛ следва да приложи удостоверение за актуално състояние по регистрацията му от съда, в което да бъде посочен кода по БУЛСТАД и устава, заверен от съда (за сдруженията) или учредителния акт, заверен от съда (за фондациите).

Такси при пререгистриране

При пререгистриране на съществуващо ЮЛ, държавна такса в Агенцията не се дължи. Не се заплаща и държавна такса при издаване на удостоверението за актуално състояние от окръжния съд, респ. СГС, за посочените по-горе цели. Когато обаче сдружението или фондацията едновременно с пререгистрирането внасят за вписване и изменение на устава, респ. учредителния акт, на друго подлежащо на вписване обстоятелство или на нов устав, Агенцията по вписванията ще събере дължимите такси за вписване на изменения, заличаване или обявяване на акта.

Регламентирани са случаите на пререгистриране, когато заинтересовано лице може да поиска вписване или акт на съда, на съдебен изпълнител или на държавен орган, с който се налагат вписване, заличаване, обявяване на обстоятелства-§ 25, ал. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗЮЛНЦ. Това са хипотези, при които ЮЛНЦ не може или не иска пререгистриране, защото е в ликвидация, обявено е в несъстоятелност, задлъжняло е до степен, че няма интерес от пререгистриране. В този случай удостоверението за актуално състояние на ЮЛ от окръжния съд, респ. СГС и препис от последния внесен в съда устав или учредителен акт на ЮЛ се изпращат служебно по искане на Агенцията по вписванията.

Фирменото дело се архивира в съда след като Агенцията по вписванията направи електронно копие на това дело чрез сканиране на всеки документ от него по реда на § 25, ал. 5 от ПЗР на ЗИД на ЗЮЛНЦ. Агенцията по вписванията е длъжна да пререгистрира ЮЛНЦ с досегашното му наименование-§ 25, ал. 7 от ПЗР на ЗИД на ЗЮЛНЦ.

При пререгистриране сдруженията и фондациите се изключват от регистър БУЛСТАТ и кодът по БУЛСТАТ става идентификационен код на ЮЛНЦ-§ 25, ал. 10 от ПЗР на ЗИД на ЗЮЛНЦ.

Пререгистриране на местно ЮЛНЦ с клонове и клонове на чуждестранни ЮЛНЦ

Клоновете на местно ЮЛНЦ при стария правен режим се регистрират по своето седалище. Затова при пререгистриране на ЮЛНЦ с клонове Агенцията по вписванията изисква от съдилищата по седалището на всеки клон удостоверение за актуално състояние на клона и фирмените дела за сканиране на документите и ги обединява в едно дело. След изменението на ЗЮЛНЦ клоновете на местни ЮЛНЦ се вписват в партидата на самото ЮЛНЦ и по неговото седалище. Отделна регистрация в Агенцията по вписванията вече има само клонът на чуждестранно ЮЛНЦ. Само той имаше код по БУЛСТАТ, който става също идентификационен код на клона като се изключва от регистъра БУЛСТАТ.  

Николай Пангев-адвокат

Използвана литература:

[1] Голева, П., Стойчев, К. Юридически лица с нестопанска цел гражданскоправен режим. С.: Сиби, 2018, с. 96.

[2] Пак там, с. 101.

[3] Златарева, М. Юридически лица с нестопанска цел. С.: Сиела, 2013, с. 294.

[4] Обн., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 01.01.2018 г.

[5] Обн., ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г.

[6] Достъпни на адрес: https://parliament.bg/bills/44/002-01-51.pdf.

[7] Последно изменена ДВ, бр. 111 от 22.12.2007 г.